Wiskunde in Teams

Nieuws

10 mei 2021

Uitslag Wiskunde A-lympiade en Opleidingscompetitie

In novem­ber 2020 vond de voorron­de plaats van de jaar­lijkse Wiskun­de A-lympia­de, die dit jaar voor de 32e keer georga­niseerd werd. Het onder­werp van de voorron­de van septem­ber was de punten­telling bij het ski­schans­sprin­gen, wel­licht bekend van de jaar­lijkse Vier­schan­sentoer­nee die elk jaar rond de jaarwis­seling gehou­den wordt.

Omdat er dit jaar om begrij­pelijke redenen geen interna­tionale finale kon plaats­vinden, heeft de A-lympia­decom­missie ervoor gekozen om in elk deelne­mend land een nationa­le winnaar uit te roepen. De Neder­landse uitslag is:

  1. CSG Leo Vroman – Gouda.
  2. Lorentz Casimir Lyceum – Eindho­ven.
  3. Wolfs­bos – Hooge­veen.

Oplei­dings­competi­tie
Minder bekend is dat dezelf­de voorron­de-op­dracht ook steeds ge­bruikt wordt voor een onder­linge competi­tie tussen de eerste­jaars studen­ten van alle negen HBO-oplei­dingen tot wiskun­dele­raar in Neder­land. Deze competi­tie wordt de Oplei­dings­competi­tie genoemd. Dit jaar werd deze competi­tie alweer voor de 16e keer georga­niseerd. Iedere hoge­school stuurt het beste werk­stuk in waarna de winnaar uit negen werk­stukken wordt bepaald. In het normale geval mag het winnen­de team een dag naar de Nationa­le Wiskun­de Dagen. Dit jaar ging dat echter niet door. In plaats hiervan werd op 1 april 2021 een online prijs­uitrei­king georga­niseerd. De eerste prijs is dit jaar door het team van Hoge­school Windes­heim uit Zwolle gewon­nen.