Wiskunde in Teams

Winnaars Wiskunde A-lympiade 2021

Op vrijdag 18 maart 2022 vond online de interna­tiona­le prijs­uitrei­king van de Alympia­de plaats. In plaats van de gebrui­kelij­ke finale in Garde­ren troffen dit jaar teams uit Neder­land, Duits­land, Denemar­ken, Kroatië en Japan elkaar via Teams, voor de prijsuitreiking in plaats van voor de finale-opgave. De deelne­men­de teams stelden zich aan elkaar voor via een kort filmpje waar­door er toch een soort van kennis­ma­king tot stand kwam.

Alle teams hebben zich in de voorron­de bezig gehou­den met het opti­maal inrich­ten van een moes­tuin, inclu­sief het samen­stel­len van geduren­de het gehele jaar leverba­re groente­pakket­ten. De uitwer­kin­gen waren indruk­wek­kend. De twee Japanse teams eindig­den als eerste en derde. Het Deens team van het Norre Gymnasi­um legde beslag op de tweede plaats.

Neder­land
De Neder­land­se finalis­ten waren leerlin­gen van CSG Dingste­de uit Meppel, Greijda­nus uit Zwolle, PENTA Jacob van Lies­veldt uit Helle­voet­sluis, Wirin­gher­lant uit Wierin­ger­werf, St. Michaël College uit Zaandam en Lorentz Casimir uit Eindho­ven. Zij eindig­den net naast het podium maar hebben zeer zeker een verdien­stelij­ke presta­tie gele­verd.